شورای مدیریت انجمن

اعضای مرکزی دوره دهم انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

محمدحسین شریفی

دبیر انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

شکیب علی پور

مسئول امور مالی و وبسایت انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

داریوش حسنعلی

مسئول ارتباط با صنعت انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

امیرمحمد عزیزی

مسئول ارتباط عمومی و بین دانشگاهی انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

سارا ناصح زاده

مسئول برگزاری ورکشاپ های انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

مرتضی روشندل

مسئول ارتباط با هیئت علمی انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

عرفان خزائی

مسئول ارتباط با دانشجویان انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران