شورای مدیریت انجمن

اعضای مرکزی دوره دهم انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

سارا ناصح زاده

دبیر انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

سهیل محمدی

مسئول نشریه انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

عرفان خزائی

مسئول سه شنبه دیزاین انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

عطیه جهانشاهی

مسئول روابط عمومی و ورکشاپ های انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

کوثر مغنیان

مسئول امور مالی و ورکشاپ های انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

محمدحسین طیبی

مسئول کارگروه های انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

زهرا رضوی

مسئول کارگروه های انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران