جشن یلدای طراحی صنعتی ۹۶

طراحی صنعتی دانشگاه تهران

براساس مرامنامه شفاهی دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه تهران جشن یلدای هرسال توسط دانشجویان جدید الورود همان سال برگزار می شود. که در ابتدا فصل زمستان روزهای پایانی نیمسال اول تحصیلی خود را سپری می کنند و با فضای دانشکده رفته رفته آَشنا تر شده اند.
جشن یلدای هنرهای زیبا یکی از رویداهایی است که تا قبل از سال ۹۲ وظیفه برگزاری آن با انجمن اسلامی پردیس هنرهای زیبا بود اما پس ا زتغییر ساختار تشکل های این دانشکده و انفعالشان این رویداد به صورت خودجوش توسط دانشحویان هر رشته در فضای خصوصی آتلیه ها و کلاسهایشان برگزار می شود.
ازاین رو جدیدالورود های ۹۶ با جمع آوری مبالغی به تهیه ملزومات یک جشن خانوادگی پرداختند و از ساعت ۶ به بعد با اجازه حراصت دانشکده در فضای آتلیه کارشناسی اقدام به برگزاری جشن یلدا کردند.
در این مراسم استاد امامی به عنوان میهمان فال جمعی حافظ را قرائت کرد.

Posted in فعالیت های فرهنگی.