اساتید راهنما

فعالیت های انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران با راهنمایی اساتید هیئت علمی این رشته همواره هدایت می شوند. همچنین حضور اساتید و صاحب نظران دانش طراحی صنعتی در قالب کمیته های علمی و داوری در برگزاری رویدادها، سمینارها و کارگاه های آموزشی امری مرسوم و به عنوان یکی از اصول اساسنامه شکل گیری این تشکل می باشد. از این رو انجمن علمی طراحی صنعتی پس از انتخابات هر دوره در یک جلسه مشترک با اساتید و هیئت علمی از آنها برای همکاری و ارشاد دعوت به عمل می آورد.

استادیار و عضو هیئت علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

استاد راهنمای انجمن علمی دوره دهم

دبیر علمی سمینارها و کارگاه های آموزشی