شورای مدیریت انجمن

اعضای مرکزی دوره دوازدهم انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

 

 

امیر محمد طاهری فر

دبیر انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

سهیل جامی

مسئول سه شنبه دیزاین

بهاره احمدی

مسئول روابط عمومی و تولید محتوا

اوین کلاه قوچی

مسئول هماهنگی رویدادها

علیرضا قائد شریف

مسئول سه شنبه دیزاین و نشریه

علیرضا روزبهانی

نشریه انجمن علمی

حافظ نقد علی

روابط عمومی و تولید محتوا